Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­pic­ja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomo­cy. Sym­bol­em pro­gra­mu są żonkile.

Z początkiem jesieni społeczność lokalna zbiera i sadzi cebul­ki tych kwiatów. Kiedy zak­wit­ną wios­ną, będą roz­dawane w ulicznych kwes­t­ach. Nasza szkoła od 2015 roku wspiera żarskie Hos­picjum i bierze akty­wny udzi­ał w akcji „Pola Nadziei”. Co roku żonkile kwit­ną na rabatce przed budynkiem szkoły i przy­pom­i­na­ją o ser­cu i zaan­gażowa­niu naszych uczniów. Akc­ja obe­j­mu­je również kam­panię jesi­en­ną, która rozpoczy­na się 20 WRZEŚNIA I TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA. Od poniedzi­ałku (16 październi­ka), przez trzy dni, na tere­nie szkoły, wolon­tar­iusz­ki z klasy 3C będą zbier­ać dat­ki w wysokoś­ci 2 zł.  Zebrane pieniądze zostaną przekazane Hos­picjum, a nasza szkła otrzy­ma żonkile, które kwit­nąc, ozdo­bią teren szkoły.
Zostań part­nerem naszej akcji….

Szkol­ny Klub Wolon­tariatu i Samorząd Uczniows­ki