Sukces młodej wokalistki w Krakowie

Zakończył się XVIII Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2017. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się 114 final­istów wyło­nionych spośród tysią­ca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie całego kra­ju.

Z elim­i­nacji śląs­kich nom­i­nację do finału uzyskały uczen­nice Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów: Maja Kowal­s­ka w kat­e­gorii wiekowej 14 – 16 lat oraz Maja Gontar­czyk w kat­e­gorii wiekowej 8 – 10 lat – jedyne lubuszan­ki biorące udzi­ał w fes­ti­walu. 11 listopa­da 2017 roku to dzień przesłuchań konkur­sowych i ogrom­ny stres dla wszys­t­kich młodych wykon­aw­ców. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować dwie piosen­ki z płyt fes­ti­walowych autorstwa Jana Woj­da­ka – lid­era zespołu Wawele i pomysło­daw­cę fes­ti­walu. Obie żarskie wokalist­ki na sce­nie zaprezen­towały wyso­ki poziom wokalny w swoich utworach. Po prezen­tac­jach wokalnych solistów i zespołów Rada Artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Jana Tar­gowskiego – redak­to­ra muzy­cznego Pol­skiego Radia Łódź – udała się na długie obrady. W niedzielę 12 listopa­da pod­czas kon­cer­tu galowego prze­wod­niczą­cy Rady Artysty­cznej sukcesy­wnie przed­staw­iał werdykt ustalony przez jurorów. Na sce­nie swo­je nagrody i wyróżnienia odbier­ali młodzi wykon­aw­cy. Ogrom­ny sukces odniosła ośmi­o­let­nia Maja Gontar­czyk, która w swo­jej kat­e­gorii wiekowej wyśpiewała III miejsce. W kon­cer­cie lau­re­atów Maja wykon­ała piosenkę z pły­ty fes­ti­walowej “Różowy tuli­pan”. Obie dziew­czę­ta do fes­ti­walu przy­go­tował nauczy­ciel muzy­ki Piotr Boch­enek. Serdecznie grat­u­lu­je­my. Grand Prix Fes­ti­walu powędrowało do Moni­ki Kędzier­skiej z Warsza­wy.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO