Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego

Tegoroczne hasło akcji związanej ze Świa­towym Dniem Rzu­ca­nia Pale­nia Tyto­niu brzmi­ało: “Żyjmy w świecie wol­nym od dymu tyto­niowego”.  Z tej okazji 16.11.2017r. zor­ga­ni­zowano w naszej szkole akcję pro­fi­lak­ty­czną.

Uczniowie pod kierunk­iem p. Pio­tra Bochen­ka wykon­ali piękne prace plas­ty­czne nt. pro­fi­lak­ty­ki i skutków pale­nia tyto­niu. Poczęs­tunek (jabł­ka, marchewka) zaspon­sorowała Rada Rodz­iców. W przy­go­towa­niu imprezy poma­gały uczen­nice z klasy 7b pod kierunk­iem pielęg­niar­ki szkol­nej i ped­a­goga. Pielęg­niar­ka, p. Tekla Pawlic­ka, roz­maw­iała z ucz­ni­a­mi nt. szkodli­woś­ci pale­nia tyto­niu i zdrowego sty­lu życia, a p. Śnieżek z żarskiego SANEPIDU przeprowadz­iła dwie lekc­je nt. szkodli­woś­ci pale­nia tyto­niu. Młodzież oceniła, że była to pięk­na i potrzeb­na impreza.