Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopa­da 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I‑VI z funkcjonar­iusza­mi Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeńst­wu w cza­sie wol­nym. Szczegól­ną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­da­mi i ich kon­sek­wenc­je zdrowotne i prawne.