Wigilia szkolna

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­ją­cy nas w atmos­ferę zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas uroczys­toś­ci usłyszeliśmy kolędy, frag­men­ty Pis­ma św. oraz życzenia. Odwiedz­ił też nas św. Mikołaj z workiem prezen­tów w towarzys­t­wie Śnieżynek.

Za przy­go­towanie imprezy odpowiedzial­ni byli następu­ją­cy nauczy­ciele: p. Ane­ta Auguś­cik, p. Mag­dale­na Kińs­ka, p. Mał­gorza­ta Matkows­ka, p. Izabela Par­ty­ka i p. Piotr Boch­enek.