Finał projektu edukacyjnego “Pan Sprzątalski”

Pan Sprzą­tal­s­ki uczył nasze dzieci, jak i gdzie wyrzu­cać śmieci oraz jak powtórnie wyko­rzys­tać odpady. Uczniowie zabaw­ili się w upcyk­ling i zmie­nili odpady w prz­eróżne niepow­tarzalne przed­mio­ty oraz tworzyli pro­jek­ty szkol­nej oazy zie­leni. Wszyscy zbier­al­iśmy elek­trośmieci.


W piątek, 26 sty­cz­nia 2018 roku, w Żarskim Domu Kul­tu­ry przy ul. Okrzei 35, w Żarach w Sali Wid­owiskowej Luna o godzinie 10.00, odbyła się uroczys­ta gala pod­sumowu­ją­ca IV edy­cję pro­jek­tu eduka­cyjnego „Pan Sprzą­tal­s­ki”, pod­czas której wręc­zono liczne nagrody lau­re­atom poszczegól­nych konkursów eko­log­icznych. W spotka­niu uczest­niczyli m.in. przed­staw­iciele Urzę­du Mias­ta Żary, Urzę­du Gminy Żary oraz Part­nerzy i Orga­ni­za­torzy – fir­ma SWISS KRONO Sp. z o.o. oraz Biosys­tem Orga­ni­za­c­ja Odzysku Opakowań SA.
Nasi uczniowie również zostali nagrodzeni.
KONKURS INDYWIDUALNY PT.: „ZRÓB COŚ UŻYTECZNEGO DLA SZKOŁY Z ODPADÓW”:
II KATEGORIAKLASA 2
I miejsce – Kor­nelia Matrunionek, kl. IIA
III KATEGORIAKLASA 3
I wyróżnie­nie – Julia Czyn­szak, kl. IIID
II wyróżnie­nie – Karoli­na Wan­tuch, kl. IIIB
KONKURS ZESPOŁOWY PT.: „STWÓRZCIE SZKOLNĄ OAZĘ ZIELENI”:
I miejsce ‑uczen­nice klasy 4B:
Julia Gołąb, Nina Gór­na, Katarzy­na Jan­ic­ka, Anna Siwek, Maria Syl­westrzak

KONKURS ZESPOŁOWY PT.: „MAŁA ELEKTROZBIÓRKA
3 miejsce – Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 w Żarach
Serdecznie grat­u­lu­je­my!
Wszys­tkim uczest­nikom i opiekunom konkursów bard­zo dzięku­je­my.
Koor­dy­na­tora­mi akcji były p. Agniesz­ka Marcini­ak-Wołodźko oraz p. Bar­bara Głowac­ka-San­dała.