Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwi­ja się współpra­ca pomiędzy zespoła­mi taneczny­mi z Żar i Weiswass­er. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tań­ca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko- Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 mar­ca. Impreza była efek­tem pro­jek­tu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.

Part­nera­mi są Klub Tań­ca Sportowego „Piruet” oraz Sto­warzysze­nie Mias­ta Weißwass­er. Od wielu lat insty­tuc­je współpracu­ją ze sobą w dziedzinie artysty­cznej (taniec współczes­ny) i doskonale­nia umiejęt­noś­ci językowych dzieci i młodzieży. Przewidziana jest kon­tynu­ac­ja part­nerst­wa w dziedzinie orga­ni­za­cji następ­nych edy­cji fes­ti­wali, warsz­tatów tanecznych oraz obozów szkole­niowych.

W cza­sie wakacji, od 2 do 9 lip­ca 2017 roku w Jag­niątkowie, urokli­wej dziel­ni­cy Jele­niej Góry tancer­ki w Żar i Weißwass­er uczes­niczyły w I Pol­sko-Niemieckim Obozie Tanecznym. 35 osobowa gru­pa doskon­al­iła umiejęt­noś­ci taneczne pod czu­jnym okiem spec­jal­istów w dziedzinie tań­ca współczes­nego, bale­tu i akro­baty­ki. W wol­nych chwilach dziew­czę­ta zwiedza­ły mal­own­icze oko­lice Jele­niej Góry.

Tego typu pro­jek­ty umożli­wia­ją wzmoc­nie­nie współpra­cy part­ner­skiej pomiędzy insty­tuc­ja­mi z pogranicza pol­sko-sak­sońskiego. Real­izu­jąc poszczególne zada­nia i dzi­ała­nia part­nerzy tworzą innowa­cyjną for­mę edukacji kul­tur­al­nej poprzez taniec. Dziecięce i młodzieżowe grupy i zespoły taneczne z pol­s­kich i niemiec­kich szkół, sto­warzyszeń, klubów, domów kul­tu­ry i teatrów mają okazję do prezen­tacji włas­nego dorobku artysty­cznego, poz­na­nia umiejęt­noś­ci rówieśników z zagrani­cy i naw­iąza­nia przy­jaźni. Dla opiekunów grup i ped­a­gogów tań­ca takie imprezy stwarza­ją możli­wość wymi­any spostrzeżeń i pomysłów doty­czą­cych pra­cy z dziecię­cy­mi i młodzieżowy­mi zespoła­mi.

Pro­jek­ty wpisu­ją się w dziedziny pri­o­ry­te­towe: Kul­tura Edukac­ja i Wiedza w dzi­ałanie: rozbu­dowa współpra­cy w zakre­sie wychowa­nia i edukacji i rozwój kom­pe­tencji językowych oraz Wspieranie Współpra­cy Trans­granicznej w dzi­ałanie: tworze­nie i wzmac­ni­an­ie pow­iązań trans­granicznych.