Śpiewać może każdy — Sława 2018

Za nami I elim­i­nac­je XVIII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” orga­ni­zowanego przez Sławskie Cen­trum Kul­tu­ry. 23 lutego na kam­er­al­nej sce­nie Sławskiego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towali się młodzi wokaliś­ci w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Sekcję wokalną „Duo” naszej szkoły reprezen­towali Maja Gontar­czyk w kat­e­gorii wiekowej 2007- 2010 i młod­si, Jakub Gontar­czyk w kat­e­gorii wiekowej 2004–2006 oraz Maja Kowal­s­ka w kat­e­gorii wiekowej 2001–2003. Po wysłucha­niu wszys­t­kich uczest­ników Rada Artysty­cz­na postanow­iła zak­wal­i­fikować do finału Fes­ti­walu Maję Gontar­czyk i Maję Kowal­ską. Finał zaplanowano na 10 czer­w­ca 2018 roku na sce­nie plen­erowej nad sławskim jeziorem.

Gale­ria