Olimpiada Bio-Pol

14 mar­ca 2018r. uczen­nice klas trze­ci­ch (gim­naz­jal­nych) wzięły udzi­ał w drugiej edy­cji konkur­su zwanego mini olimpiadą BIO-POL. Celem konkur­su była: pop­u­laryza­c­ja wiedzy o płazach i gadach Pol­s­ki, zna­jo­mość nazw gatunkowych płazów i gadów wys­tępu­ją­cych w naszym kra­ju oraz uświadomie­nie uczniom znaczenia zachowa­nia bioróżnorod­noś­ci dla praw­idłowego funkcjonowa­nia ekosys­te­mu. Orga­ni­za­torem konkur­su był Klub Eko­log­iczny przy I LO im. B. Prusa w Żarach. Konkurs został obję­ty Hon­orowym Patronatem Starost­wa Powia­towego i spon­sorowany przez mikrodotację pani Bur­mistrz Danu­ty Madej.


Rywal­iza­c­ja składała się z dwóch etapów: tes­tu i częś­ci prak­ty­cznej. Były też warsz­taty. Naszą szkołę reprezen­towały: Mał­gorza­ta Chudzik z klasy 3c, Moni­ka Rewaj z klasy 3c i Zuzan­na Mis­toń. Do konkur­su przy­go­towała je p. Graży­na Kra­jzewicz.