Maja w finale

7 kwiet­nia 2018 roku w Żarskim Domu Kul­tu­ry odbył się powia­towy etap Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu PRO ARTE. Fes­ti­w­al orga­ni­zowany jest przez Żars­ki Dom Kul­tu­ry i Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze. Na sce­nie zaprezen­towało się 50 pod­miotów wykon­aw­czych w kat­e­gorii dziecięcej i młodzieżowej oraz 4 zespoły.

Naszą szkołę reprezen­towali, w częś­ci dziecięcej, Maja i Kuba Gontar­czykowie. Każdy wykon­aw­ca wykony­wał jed­ną z dwóch przy­go­towanych piosenek zgłos­zonych do konkur­su.

Rada Artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Patrycji Kamoli /wokalistki jazzowej/ przyz­nała osiem wyróżnień i trzy nom­i­nac­je do finału wojew­ódzkiego w kat­e­gorii dziecięcej. Wśród lau­re­atów i nomi­nowanych znalazła się Maja Gontar­czyk, która będzie reprezen­tować powiat żars­ki w finale wojew­ódzkim Lubuskiego Dziecięcego Fes­ti­walu Piosen­ki, który odbędzie się 18 maja w Cen­trum Kul­tu­ry w Przy­tocznej.

Grat­u­lu­je­my i życzymy sukcesów w finale.

Gale­ria

Pro­tokół fes­ti­walu