Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­laka­mi i ich rodzi­ca­mi. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzy­czno-ruchowych. Wspól­nie ze starszy­mi kolega­mi z klas trze­ci­ch, pod okiem pani Izabeli Par­ty­ki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krót­ki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotka­nia.

W cza­sie, kiedy dzieci brały udzi­ał w warsz­tat­ach tanecznych, rodz­ice przy kaw­ie i herba­cie inte­growali się ze sobą, a później uczest­niczyli w spotka­niu z panią bib­liotekarką, Urszulą Świd­kiewicz.

Gale­ria zdjęć