Rozśpiewane Nutki 2018

21 kwiet­nia 2018 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVI Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 75 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Naszą szkołę reprezen­towali Maja Kowal­s­ka oraz Maja i Kuba Gontar­czykowie. Pod­czas prezen­tacji fes­ti­walowych dało się wyczuć napię­cie i mały stre­sik u wszys­t­kich młodych artys­tów, u wielu osób po prezen­tacji pojaw­iły się również łzy. Rada Artysty­cz­na, po długich naradach, postanow­iła przyz­nać nagrody i wyróżnienia w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Nasze dziew­czę­ta znalazły uznanie w oczach jurorów, Maja Kowal­s­ka i Maja Gontar­czyk otrzy­mały wyróżnienia w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych. Serdecznie grat­u­lu­je­my.

Gale­ria