Wyśpiewali Finał

WYŚPIEWALI FINAŁ
Zakończył się pier­wszy etap XII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sos­nę” – Drez­denko 2018. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować i nagrać dwie piosen­ki w języku pol­skim. Komis­ja kwal­i­fika­cyj­na po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­cer­tu finałowego zak­wal­i­fikować 86 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.


W finale zaśpiewa­ją również nasi młodzi artyś­ci: Maja Kowal­s­ka, Maja Gontar­czyk i Jakub Gontar­czyk, którzy na co dzień doskon­alą swo­je umiejęt­noś­ci na zaję­ci­ach sekcji wokalnej „DUO” Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. Kon­cert finałowy XII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o “Złotą Sos­nę” w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach wiekowych odbędzie się 19 maja 2018 roku na sce­nie Cen­trum Pro­mocji Kul­tu­ry w Drez­denku.
Życzymy powodzenia.

Nom­i­nac­je