Śpiewają dalej

Zakończyły się elim­i­nac­je wstęp­ne XXIII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tu­ry oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach około 50 ośrod­ków kul­tu­ry w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

 Szkołę Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów reprezen­towali Maja i Jakub Gontar­czykowie. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał wykon­ać dwie piosen­ki, jed­ną obow­iązkową z pły­ty fes­ti­walowej oraz drugą dowol­ną. Nasi młodzi wokaliś­ci wypadli bard­zo dobrze, Kuba i Maja otrzy­mali nom­i­nację do kole­jnego eta­pu region­al­nego, który odbędzie się w dni­ach 18 maja — 7 czer­w­ca w wybranych ośrod­kach na tere­nie kra­ju. Finał zaplanowano na wrze­sień 2018 roku w Tarnobrzegu. Grat­u­lu­je­my oraz życzymy sukce­su pod­czas kole­jnych etapów konkur­su.