Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańs­ka z 5a, Han­na Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzan­na Lip­ińs­ka z kl. 4c) uczest­niczyły w Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­c­ja Hip Hop — “Just Dens”. Grat­u­lu­je­my!