Warsztaty ze spacjalistami

W maju uczniowie klas 3 — 7 oraz 2 i 3 gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w warsz­tat­ach prowad­zonych przez zapros­zonych goś­ci. Spec­jal­iś­ci współpracu­ją­cy z Cen­trum Edukacji i Pro­fi­lak­ty­ki DIALOG z Krakowa oraz NZOZ Ośrodek Ter­apeu­ty­czny PROFIL w Żarach przeprowadzili z ucz­ni­a­mi spotka­nia doty­czące najważniejszych zagrożeń, jakie mogą doty­czyć współczes­nego nas­to­lat­ka. Tem­aty­ka poszczegól­nych spotkań była dos­tosowana do potrzeb danej grupy wiekowej.

Tem­aty­ka zajęć:
Depres­ja i zachowa­nia autode­struk­cyjne,
Fono­holizm – uza­leżnie­nie od tele­fonu komórkowego,
Czy dokuczanie jest prze­mocą?
Uży­wanie i naduży­wanie Inter­ne­tu przez dzieci.