Lubuskie Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

7.05.2018r., w Nowej Soli, odbyły się XXVI Lubuskie Okrę­gowe Mis­tr­zost­wa Pier­wszej Pomo­cy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża. Wys­tąpiła w nich, zdoby­wa­jąc wcześniej I miejsce w powiecie, nasza dwu­osobowa druży­na, Daria Lewaszkiewicz i Alek­san­dra Łab­ul z klasy 5b. Konkurs prze­b­ie­gał w dwóch eta­pach: udzielanie pier­wszej pomo­cy poszkodowanym w różnych wypad­kach i test z his­torii PCK. Nasze ratown­icz­ki dziel­nie starały się sprostać trud­nym zadan­iom. W rezulta­cie zajęły 4 miejsce ex aequo z drużyną z Lubies­zowa. O wyniku w takich wypad­kach decy­du­je stac­ja z RKO i tu 1 punk­tem nasza druży­na prze­grała. Ostate­cznie dziew­czyn­ki zajęły V miejsce.