Przyrodomania

Zakończyły się zaję­cia z tzw. Przy­rodomanii orga­ni­zowane w ramach pro­jek­tu Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym. Odby­wały się one w spec­jal­nie wyposażonej dla tego celu pra­cowni w budynku dawnego Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Uczniowie chęt­nie uczest­niczyli w tych warsz­tat­ach, rozwi­ja­jąc swo­je zain­tere­sowa­nia i pogłębi­a­jąc wiedzę przy­rod­niczą. Mieli możli­wość przeprowadzenia doświad­czeń z wyko­rzys­taniem zgro­mad­zonego tam sprzę­tu. Mierzyli sobie m.in. ciśnie­nie krwi i tęt­no w różnych warunk­ach oraz poz­nali budowę wewnętrzną człowieka, korzys­ta­jąc z nat­u­ral­nej wielkoś­ci jego mod­elu.

Zdję­cia