Matematyka da się lubić

Kole­jne zma­gania gim­naz­jal­istów w szkol­nym konkur­sie „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Tym razem klasy miały przy­go­tować orgia­mi matem­aty­czne. Rywal­iza­c­ja odby­wała się drużynowo: „Wyższa matem­aty­ka” i indy­wid­u­al­nie – na smart­fonach.

Zdję­cia