Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­w­ca, z okazji Dnia Dziec­ka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorzą­du Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżan­ki i kolegów z Przed­szko­la nr 8 im. Misia Usza­t­ka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­se­na „Stokrot­ka”.

Dzieci uczest­niczące w popołud­niowej świ­etl­i­cy „Piątecz­ka” przy­go­towały krzyżów­ki, które przed­szko­la­ki rozwiąza­ły bezbłęd­nie. Przekaza­l­iśmy również kolorowan­ki samodziel­nie zro­bione przez uczniów na zaję­ci­ach „Piątecz­ki”. Dzieci z grupy „Kac­zor­ki” zaśpiewały piosenkę „Dzi­w­na chat­ka”. Panie nauczy­ciel­ki przy­go­towały dla wszys­t­kich słod­ki poczęs­tunek oraz upominek dla uczen­nic naszej szkoły ‑wach­larze-które bard­zo się przy­dały w drodze powrot­nej do szkoły w związku z panu­ją­cym upałem.

Zdję­cia