Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Już po raz dziewią­ty nasza szkoła była orga­ni­za­torem przeglą­du, w którym wys­tępowali uczniowie klas IV-VII. Impreza odbyła się w sali wid­owiskowej LUNA, a swo­ją obec­noś­cią w tym roku zaszczy­cili nas reprezen­tan­ci Szkół Pod­sta­wowych nr 1, 2, 3 i 8, pięknie śpiewa­jąc nie tylko po ang­iel­sku, ale również po hisz­pańsku, a nawet czesku. Zabawa była wspani­ała! Do zobaczenia za rok!!!

Zdję­cia