Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­ci­ch gim­nazjum. Po roku wytężonej pra­cy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punk­ty i przyz­nane miejs­ca.

KLASY II
I miejsce klasa 2B – 150 pkt.
II miejsce klasa 2C – 122 pkt.
III miejsce klasa 2E – 119 pkt.
IV miejsce klasa 2D – 102 pkt.
V miejsce klasa 2A – 43 pkt.

KLASY III
I miejsce klasa 3B – 155 pkt.
II miejsce klasa 3E – 149 pkt.
III miejsce klasa 3C – 117 pkt.
IV miejsce klasa 3A – 108 pkt.
V miejsce klasa 3D – 80 pkt.

Bard­zo dzięku­ję za udzi­ał w konkur­sie.
Grat­u­lu­ję zdobytej wiedzy i życzę udanych wakacji.

Nagrody dla wszys­t­kich uczniów klas drugich i trze­ci­ch spon­sorowały następu­jące firmy: KRONOPOL Sp. z o.o., Reim­pex-Meesen­burg Sp. z o.o., Pyko s.c., Zakład AVA, Met­al Makows­ka, Magorex Sp. z o.o. oraz Rada Rodz­iców przy SP5.
Dzięku­ję za pomoc i wspar­cie w imie­niu swoim oraz uczniów.

Joan­na Bog­danow­icz
Orga­ni­za­tor konkur­su

Gale­ria zdjęć