Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udzi­ał w VIII Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­ją­cy tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne cer­ty­fikaty.

Gale­ria