Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 październi­ka obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego fil­mu pt. “Cud­owny chłopak”.

Nato­mi­ast uczniowie związani ze Szkol­nym Kołem Wolon­tariatu wybrali się do Środowiskowego Domu Samopo­mo­cy, aby spotkać się z dorosły­mi osoba­mi niepełnosprawny­mi, poz­nać ich tal­en­ty oraz uczest­niczyć w codzi­en­nych zaję­ci­ach ter­apeu­ty­cznych. Na zakończe­nie spotka­nia wszyscy uczest­ni­cy stworzyli na folii pracę pt. EMPATIA.