My nie gryziemy!

W dni­ach 11- 12.10.2018r. nasi uczniowie wzięli udzi­ał w ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej „My nie gryziemy!” zor­ga­ni­zowanej przez fun­dację Ewy Naworol, która zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką pogryzień przez psy dzieci oraz kom­plek­sową edukacją w zakre­sie odpowiedzial­nej opie­ki nad tymi zwierzę­ta­mi.

W cza­sie warsz­tatów uczniowie poz­nali zasady bez­pieczeńst­wa w obcow­a­niu ze zwierzę­ta­mi oraz mowę ich ciała. Szkole­nie odbyło się w sali mul­ti­me­di­al­nej na pokładzie niety­powej i rzad­ko spo­tykanej na pol­s­kich dro­gach amerykańskiej ciężarów­ki. W szkole­niu poma­gał pies Fido.