Generał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa polskiego

25 październi­ka czworo uczniów naszej szkoły uczest­niczyło w Konkur­sie Wiedzy His­to­rycznej pt. „Gen­er­ał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasłu­gi dla państ­wa pol­skiego” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach. Byli to: Aga­ta Lenkows­ka, Oli­wia Gór­ni­ak, Daw­id Rewaj i Bar­tosz Kosińs­ki.

Do konkur­su zgłosiło się osiem szkół z Żar, Górzy­na i Lub­s­ka. I miejsce zajęli ex aequo Estera Zając (ZST Lub­sko) i Łukasz Gar­czyńs­ki (SP8), II miejsce zdobyła Kinga Trela (SP Górzyn), III miejsce otrzy­mał Kacper Zielon­ka (ZST Lub­sko). Dla zwycięzców i uczest­ników konkur­su Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego ufun­dowało dyplomy i upomin­ki.

Zdję­cia