Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 październi­ka 2018 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2018. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

W tym roku w elim­i­nac­jach wys­tąpili młodzi artyś­ci z:  Porąb­ki, Krakowa, Katow­ic, Rydułtów, Rab­ki Zdro­ju, Zabier­zowa, Pszczyny, Lędz­i­na, Bieru­nia, Mysłow­ic, Sędzis­zowa, Częs­to­chowy, Czechow­ic, Lus­zow­ic, Twar­dawy, Miechowa, Sośni­cow­ic oraz Żar. Sekcję wokalną “Duo” Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach reprezen­towali: Jakub Gontar­czyk w kat­e­gorii 11 – 13 lat, Maja Gontar­czyk w kat­e­gorii 8 – 10 lat oraz debi­u­tant na fes­ti­walowej sce­nie Alek­sander Kalem­ba w kat­e­gorii do 7 lat. Wszyscy zaprezen­towali się z bard­zo dobrej strony, wykonu­jąc przy­go­towany reper­tu­ar fes­ti­walowy przed licznie zgro­mad­zoną pub­licznoś­cią. Wykon­aw­ców pię­ciu kat­e­gorii wiekowych oce­ni­ało jury w składzie: pan Andrzej Minkacz – muzyk, kom­pozy­tor oraz pan Jan Stępień – dzi­en­nikarz muzy­czny Radia Kraków. Po przesłucha­niu kilkudziesię­ciu solistów i zespołów wokalnych wśród nomi­nowanych przez jury do Finału XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka znalazł się Jakub Gontar­czyk za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani”.
Finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu “Tęc­zowe Piosen­ki” odbędzie się na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry w Krakowie w dni­ach 10 – 11 listopa­da 2018 roku.