Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopa­da 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tu­ry się na tere­nie kra­ju.

Wśród final­istów Fes­ti­walu na sce­nie zaprezen­tował się uczeń naszej szkoły. W trze­ciej kat­e­gorii wiekowej od 11 do 13 lat wys­tąpił wokalista sekcji wokalnej „DUO”  Jakub Gontar­czyk z piosenką „Choć nie znam pana ani pani”. Kuba w kon­cer­cie finałowym zaśpiewał bard­zo dobrze i otrzy­mał wiele grat­u­lacji od licznie zgro­mad­zonej pub­licznoś­ci. Jakub, jako final­ista, otrzy­mał w nagrodę stat­uetkę oraz drob­ne upomin­ki. W kon­cer­cie galowym zaprezen­tował się na sce­nie z lid­erem zespołu Wawele Janem Woj­dakiem oraz wszys­tki­mi final­is­ta­mi w piosence finałowej „Zaczarowany fortepi­an”.