Jak liść

Nasza szkoła po raz dru­gi uczest­niczyła w kam­panii społecznej „Jak liść” orga­ni­zowanej przez fun­dację hos­picyjną „Dajmy nadzieję”. W dni­ach 5.11.2018 r. – 21.11.2018 r. uczniowie – wolon­tar­iusze rozprowadza­li na tere­nie szkoły list­ki ze skle­j­ki.

Udało się sprzedać 150 sztuk. Uzyskana kwo­ta 310 zł została przekazana Fun­dacji i przez­nac­zona na zakup środ­ków pielę­gna­cyjnych, leczniczych, opa­trunk­owych, sprzę­tu medy­cznego i reha­bil­i­ta­cyjnego dla hos­picjów oraz na wspar­cie dzieci i młodzieży po stra­cie opieku­na w wyniku choro­by nowot­worowej.