Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kole­gom-hob­bystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwal­ić się swoi­mi zbio­ra­mi. 21 listopa­da 2018r., w świ­etl­i­cy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hob­bystów.

Wśród kolekcjon­erów była Mar­ta Frątczak z klasy IVA, która prezen­towała pokaźną kolekcję klock­ów lego. Lego to także pas­ja Kacpra Twardego z klasy IVB i Amel­ki Kowzan z IVA .Wojtek Wiec­zorek z IVB intere­su­je się samo­choda­mi, które też mogliśmy podzi­wiać. Gry plan­szowe to doskon­ały sposób na spędzanie jesi­en­nych wiec­zorów z rodz­iną. Do tego namaw­iała nas Karoli­na Wan­tuch z IVB, prezen­tu­jąc swo­ją pokaźną kolekcję. Wys­tawa cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem. Już ter­az zaprasza­my na kole­jne spotkanie z Klubem Hob­bystów.

Zdję­cia