Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­c­ja turnieju sportowo-rekrea­cyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udzi­ał drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nas­tu konkurenc­jach, każ­da z nich nagradzana była niespodzianka­mi-łako­ci­a­mi.

Drużynom dziel­nie dopin­gowały cheer­lead­er­ki pani Izy Par­ty­ki oraz kibice. Sportowe zma­gania przepla­tane były wys­tę­pa­mi taneczny­mi przy­go­towany­mi przez panią Kamilę Olczyk. Naszą szkołę reprezen­towali następu­ją­cy uczniowie: Kor­nelia Matru­ionek kl. 3a, Patryk Borowiec kl. 3a, San­dra Soj­ka kl. 4d, Fil­ip Piotrows­ki kl. 4d, Remigiusz Kliszczak kl. 4d, Zuzan­na Jaroszewicz-Bort­nows­ka kl. 5a, Zofia Świs­tek kl. 6 i Jan Jaroszewicz-Bort­nows­ki kl. 6b. Na zakończe­nie, Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej i Pani Dyrek­tor Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka, wręczyły drużynom pamiątkowe dyplomy. Każdy uczest­nik otrzy­mał także medal. Turniej rekrea­cyjno-sportowy został przy­go­towany i poprowad­zony przez nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego: Kamilę Krzemińską-Bielak i Mirosława Kuczmę.

Zdję­cia