Brąz w powiecie w minikoszykówce

4 grud­nia 2018r. druży­na dziew­cząt brała udzi­ał w Powia­towej Olimpiadzie Młodzieży Igrzysk Dzieci w minikoszyków­ce. Dziew­czę­ta roze­grały bard­zo ciężkie mecze z SP 2 Żary, SP 2 Lub­sko i SP Jasień. W każdym meczu wal­czyły dziel­nie do ostat­niego gwiz­d­ka. Ostate­cznie zdobyły brą­zowe medale. Wielkie grat­u­lac­je dziew­czyny!!!!!

Zdję­cia