Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 mar­ca odbyła się XI edy­c­ja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okaza­li się zawod­ni­cy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewińs­ki Kryspin, Gawlak Fil­ip, Robaszews­ki Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Mis­za, Gni­az­dows­ki Michał. 

Indy­wid­u­alne wyróżnienia otrzy­mali: Drzewińs­ki Kryspin, Gawlak Fil­ip i Gni­az­dows­ki Michał. Opiekunem zespołu był Robert Czepińs­ki.