Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W uroczys­toś­ci wzięły udzi­ał: Wik­to­ria Muszyńs­ka (Lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorza­ta Matkows­ka (nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podz­iękowa­nia.

Przy­pom­ni­jmy, że w tegorocznej edy­cji konkursów na etapie szkol­nym udzi­ał wzięło 7 368 uczniów, do eta­pu rejonowego zak­wal­i­fikowano 1 681 uczniów, w etapie wojew­ódzkim udzi­ał wzięło 295 uczniów, z których 99 uzyskało tytuł lau­re­a­ta. Zaświad­czenia, listy grat­u­la­cyjne oraz nagrody wręczyli lau­re­atom i ich opiekunom Lubus­ki Wice­wo­je­w­o­da – Woj­ciech Per­czak oraz Lubus­ki Wiceku­ra­tor Oświaty – Katarzy­na Per­nal-Wyderkiewicz. Jeszcze raz grat­u­lu­je­my naszym MISTRZYNIOM JĘZYKA POLSKIEGO!