Mistrzostwa w pływaniu

3 kwiet­nia odbyły się na base­nie WODNIK Mis­tr­zost­wa Żar Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Naszą szkołę reprezen­towały: Vik­to­ria Czech (brą­zowy medal w kraulu i sztafe­cie), Han­na Paw­likiewicz (brą­zowy medal w grz­biecie i sztafe­cie), Han­na Ste­fan (brą­zowy medal w sztafe­cie), Kor­nelia Matrunionek (brą­zowy medal w sztafe­cie), Alek­san­dra

Łab­ul, Kor­nelia Turza, Zuzan­na Zielon­ka, Maria Syl­westrzak, Patryk Borowiec, Jan Jaroszewicz-Bort­nows­ki i Bartek Dziok (brą­zowy medal w kraulu). Drużyny dziew­cząt i chłopców w ogól­nej klasy­fikacji upla­sowały się tuż za podi­um. Star­towało pięć szkół żars­kich.
Grat­u­lu­je­my wszys­tkim!