Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlep­si przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

W piątkowy poranek Rada Artysty­cz­na w składzie: Bogu­miła Tarasiewicz, Ewa Michrows­ka i Rafał Gojd­ka wysłuchała 39 prezen­tacji, przyz­na­jąc 4 nom­i­nac­je z I kat­e­gorii wiekowej i 5 nom­i­nacji z II kat­e­gorii wiekowej. Otrzy­mali je:
• Han­na Sułkows­ka
• Weroni­ka Fraszczyk
• Pauli­na Znamirows­ka
• Natalia Nowac­ka
• Fran­ciszek Patryn
• Maja Gontar­czyk
• Pola Płowiak
• Sara Egwu-James
• Zespół wokalny “PSTRYK
Finał Fes­ti­walu odbędzie się 23 maja 2019 roku w Zielonej Górze – młodzi artyś­ci zaprezen­tu­ją swo­je wokalne umiejęt­noś­ci z orkiestrą fes­ti­walową. Życzymy powodzenia!