Śpiewamy dalej

Zakończyły się elim­i­nacje wstęp­ne XXIV Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach pon­ad 50 ośrod­ków kul­tury w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

Szkołę Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów reprezen­towali Alek­sander Kalem­ba oraz Maja i Jakub Gontar­czykowie. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwie piosen­ki, jed­ną obow­iązkową z pły­ty fes­ti­walowej oraz drugą dowol­ną. Nasi młodzi wokaliś­ci zaprezen­towali się bard­zo dobrze, a Maja i Kuba otrzy­mali nom­i­nację do kole­jnego eta­pu region­al­nego, który odbędzie się w dni­ach 28 maja — 17 czer­wca w wybranych ośrod­kach na tere­nie kra­ju. Finał zaplanowano na wrze­sień 2019 roku w Tarnobrzegu. Grat­u­lu­jemy oraz życzymy sukce­su pod­czas kole­jnych etapów konkur­su.

Zdję­cia