OGŁOSZENIE

Infor­mu­je­my, że w dniu 10 czer­w­ca 2019r. odbędzie się posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej. Oświad­czenia i wnios­ki moż­na składać do 7 czer­w­ca 2019r.