Kangur Matematyczny

21 mar­ca 2019 r. po raz dwudzi­esty pią­ty w region­ie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracu­je z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

W roku szkol­nym 2018/2019 w naszej szkole zadeklarowało udzi­ał 34 uczniów z klas II- VIII.

Wyróżnienia otrzy­mali:

Igor Sze­jdewik – kl. 2a

Kor­nelia Matrunionek – kl.3a

Hubert Mazur – kl. 4c

Hubert Tokar­czuk –kl. 4c

Mateusz Czekals­ki – kl.5c

Adam Durys – kl. 5c

Grat­u­lu­je­my wyróżnionym uczniom i życzymy dal­szych sukcesów!