Turniej Szachowy — Edukacja przez szachy w szkole

24 maja br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach odbył się Turniej Sza­chowy w ramach pro­jek­tu „Edukac­ja przez szachy w szkole” dla uczniów z klas I‑III uczęszcza­ją­cych na lekc­je nau­ki gry w szachy. Obję­ty był patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary, a zor­ga­ni­zowany został przez SP5 i Urząd Mias­ta Żary.

Turniej roze­grany był sys­te­mem szwa­j­carskim, czyli 5 rund po 30 min na zawod­ni­ka. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie z klasy IIa i IIIa. Najlep­szym szachistą w naszej szkoły został Fil­ip Franczuk z kl. 2a, tuż za nim upla­sowali się: Patryk Borowiec z kl. 3a, Fil­ip Rewaj z kl. 2a i Oli­wier Gór­ni­ak z kl. 2a. Wśród dziew­cząt najlep­sza okaza­ła się Iga Wocal z kl. 2a, dalej Anton­i­na Syguła z kl. 2a i Kor­nelia Matrunionek z kl. 3a. W turnieju brali także udzi­ał: Fran­ciszek Talacha z kl.2a, Bobrows­ki Fil­ip kl. 2a, Dołę­ga Lena kl.2a, Pańko Wik­tor kl.3a, Dołę­ga Nor­bert kl.3a, Olek­siewicz Alek­san­dra kl. 2a i Adam­czews­ka Weroni­ka kl. 2a. Zwycięz­cy otrzy­mali dyplomy i nagrody, a pozostali uczest­ni­cy także dyplomy i drob­ne upomin­ki.

Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom turnieju.

Zdję­cia