Lubuski Festiwal Piosenki “Pro Arte”

23 maja 2019 roku w Wojew­ódzkim Ośrod­ku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się finał wojew­ódz­ki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki „Pro Arte”. W tym roku final­iś­ci swo­je umiejęt­noś­ci wokalne mogli zaprezen­tować przy akom­pa­ni­a­men­cie orkiestry fes­ti­walowej pod kierunk­iem Mar­iusza Woź­ni­a­ka.

Dla wielu młodych wykon­aw­ców było to wielkie przeży­cie i nowe doświad­cze­nie w przy­godzie z piosenką. W finale zaśpiewała również nasza mło­da wokalist­ka Maja Gontar­czyk, która według oce­ny Rady Artysty­cznej otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

Zdję­cia