Dzień Dziecka — fotorelacja

Mal­owanie twarzy, zapla­tanie warkoczyków, foto­bud­ka na wesoło, pokazy i nau­ka tań­ca, wys­tępy final­istów i lau­re­atów konkursów piosen­ki, spotkanie ze strażą pożarną oraz policją, pró­by bicia reko­rdów w kręce­niu hula – hop i w skokach przez skakankę, prze­cią­ganie liny,  a także hap­pen­ing związany z 15. rocznicą wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej, to tylko nieliczne atrakc­je Dnia Dziec­ka, który miał miejsce w min­ioną sobotę w naszej szkole.

Było słonecznie, radośnie, kolorowo i smakowicie. Wszys­tko dla naszych Dzieci, bo to One tego dnia były na pier­wszym miejs­cu!

Fotorelac­ja