Happening związany z 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dnia 1. czer­w­ca, pod­czas fes­tynu z okazji Dnia Dziec­ka, odbył się hap­pen­ing związany z 15 rocznicą wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Wydarze­nie było związane z real­iza­cją miejskiego pro­jek­tu “GO ON — Bądź Akty­wny”.

Po odsłucha­niu „Ody do radoś­ci” uczen­nice z Samorzą­du Szkol­nego zapoz­nały wszys­t­kich z najważniejszy­mi infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi Unii. Nie zabrakło cieka­wostek na tem­at maskot­ki Syriusza, pra­wodaw­st­wa, kolorysty­ki fla­gi i doku­men­tów UE.
Po częś­ci ofic­jal­nej nad­szedł czas na wspól­ną zabawę. Uczen­nice klas 6 przy­go­towały krótkie pyta­nia doty­czące Unii Europe­jskiej. Zagad­ki miały zróżni­cow­any poziom trud­noś­ci, ale dzię­ki wspar­ciu i niewielkim pod­powiedziom wszyscy chęt­ni doskonale poradzili sobie z zadaniem. W nagrodę uczest­ni­cy dostawali słod­ki dro­bi­azg oraz flagę Pol­s­ki wyko­naną przez uczniów klas starszych. Zabawa cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem wśród młod­szych i starszych uczest­ników fes­tynu.
Uko­ronowaniem hap­peningu była prezen­tac­ja przy­go­towanych przez dzieci trans­par­en­tów oraz ułoże­nie żywej rzeź­by w ksz­tał­cie napisu Pol­s­ka w UE.