Finał czwartków lekkoatletycznych

W niedzielę zakończył się XXV finał czwartków lekkoatle­ty­cznych, który odby­wał się na sta­dion­ie w Łodzi. Nasze mias­to reprezen­towało szes­naś­cioro dzieci w różnych konkurenc­jach. Do finału ogólnopol­skiego zak­wal­i­fikowali się: Albi­nows­ki Alak­sander, Bart­nik Kacper, Czer­murzyńs­ka Nico­la, Czer­murzyńs­ka Elwira, Deć Fabi­an, Dziok Bar­tosz, Ficy­gows­ka Alek­san­dra, Jarosz Nico­la, Jasińs­ka Niko­la, Kier­noży­c­ki Michał, Marcini­ak Maria, Nowac­ka Lau­ra, Salomon Blan­ka, Szy­mańs­ka Oli­wia, Warężak Michał i Wasilews­ka Adri­an­na.

Najlep­sze wyni­ki osiągnęli: Alek­sander Albi­nows­ki upla­sował się tuż za finałową ósemką, Adri­an­na Wasilews­ka była szós­ta w biegu na 600 metrów, a Oli­wia Szy­mańs­ka zdobyła sre­brny medal w biegu na 60 metrów. Grat­u­lu­je­my wszys­tkim star­tu­ją­cym i życzymy dal­szych sukcesów.