Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 październi­ka br., odbyła się w naszej szkole IX edy­c­ja Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłat­na akc­ja eduka­cyj­na, która odby­wa się każdego roku w pier­wszy piątek październi­ka. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Każ­da szkoła przy­go­towu­je Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia u siebie według włas­nego sce­nar­iusza.

Tego roku, jak i w lat­ach ubiegłych „tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzi­en­ny sposób – pod­czas krót­kich egza­m­inów z tablicz­ki mnoże­nia. „Egza­min” – brz­mi bard­zo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trud­ny­mi „przeprawa­mi” – w formie testów, klasówek i zal­iczeń. W trak­cie ŚDTM egza­miny są znacznie przy­jem­niejsze! Ich główną for­mą są losy o różnym stop­niu trud­noś­ci. Egza­m­i­na­tora­mi byli właśnie młod­si uczniowie. Tworzyli oni spec­jalne Komis­je Egza­m­i­na­cyjne i zaopa­trzeni w losy sprawdza­li starszych kolegów.
Taka zami­ana ról była chy­ba bardziej stre­su­ją­ca dla…starszych. Młod­si nato­mi­ast byli niezwyk­le zmo­ty­wowani pełnie­niem ważnej funkcji egza­m­i­na­to­ra. Wszys­tko odbyło się pod opieką najs­tarszych uczniów-asys­ten­tów i super­egza­m­i­na­torów oraz nauczy­cieli-koor­dy­na­torów, którzy czuwali nad poprawnoś­cią przeprowadzanych egza­m­inów. Najlep­si otrzy­mali w nagrodę plaki­et­ki „eksper­ta” oraz cer­ty­fikaty doskon­ałej zna­jo­moś­ci tablicz­ki mnoże­nia. Dodatkowym bonusem była też dodatkowa oce­na z matem­aty­ki.

Grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom i zaprasza­my do udzi­ału w zabaw­ie za rok.

Zdję­cia