Mistrzowie Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zost­wa Powiatu w Sztafe­towych Bie­gach Przeła­jowych. Warun­ki atmos­fer­yczne były fatalne, ale nasi uczniowie poradzili sobie z nimi po mis­tr­zowsku. I miejsce i złote medale wywal­czyły dziew­czę­ta w kat­e­gorii Igrzys­ka Dzieci (klasy 4–6). Skład: Kali­na Rybak 4a, Julia Sał­dan 5c, Kor­nelia Godek 5c, Amelia Kowzan 5a, San­dra Soj­ka 5d, Wik­to­ria Popows­ka 6c, Zuzan­na Jaroszewicz-Bort­nows­ka 6a, Niko­la Kubac­ka 6a, opiekun pani K. Krzemińs­ka-Bielak.

Chłop­cy poza­z­droś­cili dziew­czę­tom i z dużą przewagą zdobyli także zło­to. Biegli w składzie: Daw­id Cielec­ki 6c, Mateusz Czekalis­ki 6c, Oktaw­ian Muszyńs­ki 5c, Michał Gni­az­dows­ki 5c, Bar­tosz Dziok 6b, Adam Durys 6c, Oskar Czekals­ki 6c, Patryk Kamińs­ki 6c, opiekun pan E. Gabas. Pier­wsze miejsce wywal­czyły także dziew­czę­ta w kat­e­gorii Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej (klasy 7–8). Dziew­czę­ta reprezen­towały szkołę w składzie: Wik­to­ria Czech 7b, Weroni­ka Ślusarz 7b, Emil­ia Fabiszews­ka 7a, Oli­wia Polańs­ka 7a, Zofia Świs­tek 7a, Wik­to­ria Mik­las 8b, Karoli­na Kloc 8b, Emil­ia Obmińs­ka 7b, opiekunowie: pani K.Krzemińska-Bielak i pan M. Kucz­ma. Nato­mi­ast chłop­cy  w tej kat­e­gorii zaj­mu­ją 5 miejsce, skład chłopców: Alek­sander Albi­nows­ki 7b, Jakub Mik­las 8b, Dami­an Foł­tyn 8b, Oskar Jankows­ki 8b, Igor Durys 8b, Jakub Sza­koła 7a, Mar­cel Miłkows­ki 8a, Szy­mon Fem­lak 7a, opiekun pan M. Kucz­ma.

Uczniowie naszej szkoły będą reprezen­tować Powiat w Finale Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży, który odbędzie się 10 październi­ka w Babi­moś­cie.

Grat­u­lu­je­my!

Zdję­cia