Srebro dziewcząt w koszykówce

Druży­na dziew­cząt zdobyła sre­brny medal w koszyków­ce dziew­cząt w ramach Żars­kich Igrzysk Młodzieży Szkol­nej i awan­sowała do zawodów powia­towych. Nasz zespół wys­tąpił w składzie: Lina Starovoit, Vic­to­ria Czech, Han­na Paw­likiewicz, Alek­san­dra Łab­ul, Emil­ia Obmińs­ka, Oli­wia Polańs­ka, Zuzan­na Zielon­ka, Zofia Świs­tek, Wik­to­ria Mik­las, Nina Bel­haifd. Opiekun drużyny — Kami­la Krzemińs­ka-Bielak.

Zdję­cia