Sukcesy w koszykówce

W Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach odbyły się mis­tr­zost­wa szkół pod­sta­wowych w piłce koszykowej dziew­cząt i chłopców w kat­e­gorii dzieci starszych. Zespół dziew­cząt w składzie: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Amelia Pawlic­ka, Zuzan­na Lip­ińs­ka, Amelia Kowzan, Alek­san­dra Jod­ko, Oli­wia Cielec­ka, Niko­la Damb­s­ka, Mar­ty­na Wro­niszews­ka, Anna Siwek i Maria Syl­westrzak zajął drugie miejsce.

Chłop­cy upla­sowali się na trzec­im miejs­cu. Skład zespołu chłopców: Czekals­ki Mateusz, Durys Adam, Kamińs­ki Patryk, Kruczkiewicz Bar­tosz, Kubat Szy­mon, Drzewińs­ki Kryspin, Gawlak Fil­ip, Dziok Bar­tosz, Grze­lak Oli­wier, Thoman Julian i Zder­s­ki Igor. Drużynom grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.