Skarby w magicznych pudełkach

W dniu 24. 02.2020r. klasy VI a i VI b przys­tąpiły do omaw­ia­nia lek­tu­ry “Janko Muzykant”. Tym razem zaczęliśmy od zaprezen­towa­nia treś­ci utworu w pudełku. Pra­ca została zadana uczniom dużo wcześniej. Przed­mio­ty wypeł­ni­a­jące pudeł­ka były gro­mad­zone już pod­czas czy­ta­nia.

W przynie­sionych kar­tonikach znalazły się m.in. rysun­ki, fig­ur­ki z plas­teliny, klock­ów LEGO lub wyko­nane przy pomo­cy drukar­ki 3D, wiąz­ki siana, róz­gi, mod­ele zabu­dowań a nawet wys­tru­gane z drew­na skrzypce. W każdym też był list zaadresowany do bohat­era. Szós­tok­lasiś­ci wykaza­li się kreaty­wnoś­cią i z prze­ję­ciem prezen­towali swo­je pudeł­ka. Grat­u­lu­ję ciekawych pomysłów!