Zakończenie roku szkolnego w dobie pandemii

Zakończyliśmy rok szkol­ny 2019/2020. Inaczej niż doty­chczas, bo w dobie trwa­jącej pan­demii. Nie było uroczys­tego apelu dla uczniów całej szkoły, gdyż każ­da z klas żeg­nała się z wychowaw­ca­mi o innej godzinie, nie w klasach, a na boiskach szkol­nych czy placu apelowym, w pełnym reżimie san­i­tarnym, z zachowaniem mak­si­mum bez­pieczeńst­wa! Bez dum­nych ze swoich Dzieci Rodz­iców, zapros­zonych goś­ci…

Nie było wylewnych uścisków i przy­tu­la­nia, te zastąpiły “żółwi­ki” lub pożeg­na­nia łok­ciem… Jedynie klasy ósme żeg­nal­iśmy uroczyś­ciej, wszak
to Absol­wen­ci i za rok już się z nimi nie zobaczymy…

Wszys­tkim Uczniom i Rodz­i­com oraz Nauczy­cielom i Pra­cown­ikom Szkoły dzięku­je­my za ten min­iony już rok szkol­ny. Życzymy miłych, spoko­jnych i bez­piecznych wakacji.

Do zobaczenia już za dwa miesiące 😉

Gale­ria zdjęć